Individuell utveckling

 

Vi finns med som ett stöd från start till mål

Kontakta oss

Utveckling anpassad efter individen

Chefer, ledare och specialister har viktiga, ansvarsfulla och ofta tuffa arbetsuppgifter. I kombination med ett privatliv i högt tempo leder detta inte sällan till att dessa nyckelbefattningshavare upplever sin arbets- och privata situation som tuff. För alla parters bästa stödjer RW Personaltvister AB individer så att de kan prestera på arbetet och i sin privatsituation över lång tid. Alltså hållbart! Vi finns med som ett stöd från start till mål. Vi ser tre huvudfaser där vi kan ge arbetsgivare ett effektivt stöd. Några exempel:

On-boarding

Vi stödjer den nyanställde under sin första tid i företaget. Det ger den nyanställde en trygg och effektiv infasning. Du som chef kan fokusera på kärnverksamheten, vilket gynnar din organisation och din arbetsmiljö.

Under anställningstiden

Det är inte ovanligt att nyckelpersonal sätts i situationer de har svårigheter att hantera. I sådana situationer stödjer vi individen med coaching och mentorskap. Individer som tar sig igenom stora utmaningar växer och blir allt mer kompetenta, och organisationer som stödjer sådan utveckling ökar sin prestationsförmåga. Dessutom, hur mycket sparar din verksamhet på att utveckla en anställd istället för att göra ett ”utköp”, med de kostnader och den rekryteringsprocess som blir följden? Till detta ska läggas det mänskliga lidande ”utköpet” leder till för den anställde samt den lägre effektivitet din verksamhet har under tiden en ny person ska rekryteras och införlivas i verksamheten.

Avslut

Det finns trots allt tillfällen där det inte går att komma vidare, trots att alla parter verkligen försökt. När ett avslut är det bästa för både individen och organisationen, så att båda parter kan gå vidare på ett så bra sätt som möjligt, strävar vi efter att ge ett stöd som skapar en win-win-situation. Vi använder våra kompetenser för att hjälpa båda parter att gå vidare!